สสส.จัดมหกรรม “ฮักแพงแบ่งปัน อีสานสร้างสุข” ครั้งที่ 4 โชว์โมเดลชุมชนน่าอยู่ 147 หมู่บ้านภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 28กันยายน 2563 ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรม “ฮักแพงแบ่งปัน อีสานสร้างสุข” ครั้งที่ 4 ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “ชุมชนน่าอยู่อีสาน มั่นคง อย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำสื่อมวลชนสัญจรพื้นที่ตัวอย่างกลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่บ้านหนองโพด จ.มหาสารคาม โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งน่าอยู่ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ถือเป็นภารกิจในการสร้างสังคมสุขภาวะของ สสส. ภายใต้ชุด โครงการชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยใช้กลไกสภาผู้นำชุมชนเป็นกลไกสร้างความมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนในประเด็นสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนของการสร้างเสริมสุขภาพ ดร.สุปรีดา กล่าวว่า โครงการชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 ขยายเครือข่ายในพื้นที่ 147 หมู่บ้านครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคอีสาน เกิดผลลัพธ์เชิงประเด็นที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ  ชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งการจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการจัดการน้ำเสีย ชุมชนน่าอยู่ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในระยะเวลา 3 ปี […]

กรมปศุสัตว์จับมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคีร่วม ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักตรวจราชการสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 นี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด การกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจำกัดปริมาณสัตว์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย และการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ นั้น พบว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าลดลงเป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก […]

ตลาดสุขใจ ชวนเวิร์คช็อป “กะลามหาสนุก”สร้างสรรค์งานศิลป์เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 4 ต.ค.นี้

ข่าวดี!!….สำหรับคนรักงานศิลปะ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมนี้ ตลาดสุขใจ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม Art &Craft เปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภค และผู้ที่สนใจ ได้มาเรียนรู้คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในครัวเรือน ผ่านเวิร์คช็อปสร้างสรรค์งานศิลป์ “กะลามหาสนุก” ด้วยการสาธิตวิธีการแกะสลัก “กะลามะพร้าว” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อดีตนักออกแบบโฆษณา ที่มาพร้อมกับองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการแกะการออกแบบลวดลายต่างๆ ที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร นายวิชัย มีสวัสดิ์ ผู้จัดการตลาดสุขใจ กล่าวว่า เวิร์คช็อป “กะลามหาสนุก” เป็นหนึ่งในกิจกรรม Art & Craft  ที่ตลาดสุขใจจัดขึ้นทุก 3 เดือนครั้ง แต่ละครั้งลักษณะกิจกรรมก็จะแตกต่างกันไป โดยมุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้บริโภคในมิติต่างๆ อย่างกิจกรรม “กะลามหาสนุก” ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมนี้ อยากให้ผู้บริโภครู้คุณค่าและวิธีการนำวัสดุเหลือทิ้งในครัวเรือนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับความอุเคราะห์จาก “พี่โจ้” กิตติวงศ์ แสงสุวรรณ สมาชิกกลุ่มทับสะแกออร์แกนิค เครือข่ายสามพรานโมเดล อ.ทับสะแก    จ.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตนักออกแบบโฆษณา ที่ผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรทำสวนมะพร้าวกว่า […]

จ.สมุทรสาคร เปิด 15 หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยหลังโควิดระบาด

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาครได้มีการเปิดเส้นทางชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 เส้นทางหลักคือ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเชื่อมโยงเส้นทางของหมู่บ้านที่มีการเพาะปลูกหรือทำไร่ ทำสวนเป็นหลัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส หรือศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตร เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางของหมู่บ้านที่มีประเพณีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันที่ยังคงหลงเหลือให้เราเห็นอยู่จนถึงทุกวันนีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางของแต่ละหมู่บ้านที่มีประวัติความเป็นมาต่างๆ ที่ได้นำสถานที่นั้นๆมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้คนได้เข้ามาเรียนรู้โดยจะพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศแบบครบวงจร หลังสถานการณ์โรคระบาด โควิด19 ภายใต้แนวคิด“สมุทรสาคร เสน่ห์ไม่มีสิ้นสุด สมุทรสาคร Endless Charming” เที่ยวสนุกครบทุกมิติ สัมผัสวิถีชุมชน เสน่ห์นี้ไม่มีสิ้นสุด ทั้งนี้ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ร่วมเปิดเส้นทางสามเส้นทางหลักด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มี 15 หมู่บ้านประกอบด้วย  เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มี 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านโคกขาม หมู่บ้านสันดาป หมู่บ้านชายทะเล (สะพานแดง) หมู่บ้านชายทะเลรางจันทน์ หมู่บ้านสหกรณ์1 ทั้ง 5หมู่บ้าน […]

Back To Top