CIBA DPU ผนึก มอ.ร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ 2 ปริญญา ดีเดย์เปิดสอนปี 2564

aod3

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU  เปิดเผยว่า CIBA DPU ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ผลิตพยาบาลศาสตร์ที่มี DNA ผู้ประกอบการ  สำหรับ

aod2

การลงนามMOU ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยมอ.จะมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น ส่วน CIBA DPU มีความโดดเด่นด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เมื่อผนึกทั้งสองศาสตร์รวมกันจะได้สมรรถนะใหม่ที่ตรงความต้องการของนักศึกษามากขึ้น ในส่วนของขั้นตอนการเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมาเรียนที่ วิทยาลัย CIBA DPU ใน 3 กลุ่มวิชา กลุ่มละ 15 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ อาทิ วิชาการตลาดสำหรับการประกอบการสมัยใหม่ วิชาการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ เป็นต้น กลุ่มวิชาดิจิทัล อาทิ วิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา วิชาการเขียนโปรแกรมธุรกิจ เป็นต้น และกลุ่มวิชานวัตกรรม อาทิ วิชาการเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าและการคิดเชิงออกแบบ วิชาการบริหารสมองสำหรับการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ที่ CIBA DPU จะเน้นการปลูกฝัง DNA ด้านธุรกิจ และฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงเข้ามาปลุกไอเดียธุรกิจให้นักศึกษาฝึกและจำลองการสร้างธุรกิจด้วยตนเองด้วย
aod1

ผศ.ดร.ศิริเดช  กล่าวว่า ในชั้นปีที่ 2-4 นักศึกษาจะได้เรียนในสาขาวิชาชีพพยาบาลที่ มอ.จ.สงขลา เพื่อฝึกวิชาชีพและฝึกปฏิบัติการ(ฝึกงาน) ตามหลักสูตร หลังสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับปริญญาในสาขาพยาบาลศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้งจาก มธบ.และมอ. ซึ่งคาดว่าหลักสูตรนี้จะเปิดให้นักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนได้ในปีการศึกษา 2564 โดยรุ่นแรกเปิดรับสมัครจำนวน 30 คน อย่างไรก็ตามสายวิชาชีพพยาบาลศาสตร์เป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงานไทยและต่างประเทศ เมื่อผนวกศาสตร์ความเป็นผู้ประกอบการเข้าไป ทำให้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีความพิเศษมากขึ้น สำหรับข้อดีของการเรียนในสาขานี้ หลังเรียนจบสามารถเลือกประกอบอาชีพพยาบาลหรืออาชีพอื่นได้อย่างหลากหลาย หรือสร้างธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล อาทิ เปิด Healthcare หรือเปิดสถานความงาม เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจ ติดตามข่าวสารการรับสมัครเรียนได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th/ หรือที่ Facebook เพจ CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Back To Top