CAT เพาะพันธุ์ดี เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบโซลูชัน CAT Digital Farm ครบวงจร

​ CAT เดินหน้าโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนนวัตกรรมเกษตรครบวงจร CAT Digital Farm ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านหนองหญ้าข้าวนก ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ​พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า CAT มุ่งมั่นนำศักยภาพองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนสนับสนุนเกษตรกรก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนผ่าน “โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี” โดยล่าสุดโครงการฯ ได้เปิดตัวผลงานนวัตกรรมเกษตรครบวงจรในรูปแบบโซลูชัน “CAT Digital Farm” ด้วยแนวคิดเชื่อมโยงเกษตรดิจิทัล 3 มิติ ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และด้านการตลาด ​ความครบถ้วนของโซลูชันทั้ง 3 ระบบของ CAT […] –

Back To Top