ไทยวาเยี่ยมชมโครงการ Smart Tambon ในเครือของบริษัทเบทาโกร

TWPC

คุณโฮ เรน ฮวา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ คุณอำนาจ สุขประสงค์ผล  กรรมการผู้จัดการธุรกิจแป้ง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร และคุณชินกร  แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ถ่ายภาพร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการ Smart Tambon ของเครือเบทาโกร ณ เทศบาลตำบลคำพอุง  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยโครงการ Smart Tambon เป็นต้นแบบการพัฒนาประเทศที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม สร้างความเปลี่ยนแปลงจากระดับตำบลสู่วงกว้าง เพื่อแก้ปัญหาในทุก ๆ มิติ เช่น ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และยังสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์กรของไทยวา อย่างยั่งยืนต่อไป

Back To Top