ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน

นายปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร จ.มหาสารคาม ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางเพชร สุริยาประภา ผู้ทำหน้าที่ ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค 12 เปิดโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 2 หัวใจแดนอีสาน” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมเอสตะวัน จ.มหาสารคาม –

Back To Top