เครือข่ายงดเหล้า-สสส.ภูมิใจโรงเรียนก้าวตามพ่อ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 แก้ปัญหาเหล้าบุหรี่

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) ที่ ห้องประชุมคุรุสภา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดแถลงรายงานผลการดำเนินงานปีที่ 3 โรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 ได้แก่ 1.ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู 2.ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าสอนเด็กช่วยสอนเพื่อที่เรียนช้ากว่า 3.ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี โดยมีโรงเรียนต้นแบบ 12 แห่ง นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานแถลงผลงาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่าน มาสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่นำไปสู่การเป็นคนดี มีศีลธรรม พึ่งตนเองได้ ปลอดอบายมุข และได้นำผลจากการทำดีนั้น น้อมถวายเป็นพระราชสักการะ โดยน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเป็นก้าวที่ 2 คือ “สร้างความดีที่ตน ด้วยทศพิธราชธรรม สร้างอาหารให้เราและโลกด้วย โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งภาพรวมการขับเคลื่อนโรงเรียนคำพ่อสอนนั้น ตรงตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ […] –

Back To Top