อนุทิน หนุน นครชัยบุรินทร์ นำร่องเขตสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จภายใต้คอนเซ็ปต์ “WOW”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ว่า ได้รับฟังข้อสรุปการระดมความคิดในการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 9 เป็นพื้นที่นำร่องยกระดับคุณภาพบริการประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  เพิ่มการเข้าถึงบริการ ทุกที่ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลดการส่งต่อนอกเขต ภายใต้คอนเซ็ปต์ “WOW” คือ W : Wellness ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี O : Outstanding แนวคิดและวิธีการดำเนินงานที่โดดเด่น W : Work Force กำลังคนเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมี 6 แผนงานรองรับ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนให้เกิดขึ้น ถือเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ โดยเรื่องแรกที่เร่งรัดดำเนินการคือนโยบาย 30 รักษาทุกที่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน ไม่ต้องออกไปรักษานอกเขตสุขภาพ

สำหรับแผนงานรองรับการพัฒนาตามคอนเซ็ปต์ “WOW” ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ระบบบริการระดับปฐมภูมิ : เน้น 3 หมอต่อครอบครัว พัฒนาการศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 2.ระบบบริการระดับทุติยภูมิ : เพิ่มเตียงรับผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติ พัฒนาห้องผ่าตัด ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปรับโฉมโรงพยาบาลชุมชนเป็น Smart Hospital และยกระดับการบริการในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 3.ระบบบริการระดับตติยภูมิ : ลดความแออัดโรงพยาบาลทั่วไป,  ยกระดับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 4.ระบบเทคโนโลยี ใช้ Tele Medicine และเชื่อมฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.),รพ.สต.,โรงพยาบาลชุมชน (รพช.), โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) รองรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ มีระบบ Telehealth ดูแลสุขภาพประชาชนทางไกลในชุมชน และใช้แอปพลิเคชัน R9 Health Buddy สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน 5.บุคลากร : ผลิตบุคลากรด้านกัญชาทางการแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 4 จังหวัด สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ 6 . การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ : เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย แหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์ การผลิตไพล/ขมิ้นชัน ต่อยอดนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และสร้าง Wellness Center ระดับจังหวัด

 

Back To Top