สร้างโอกาสการค้ายุค New Narmol ด้วย DITP Business AI

V1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 ราย จาก 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่กลุ่มสินค้าสมุนไพร กลุ่มสินค้าผลไม้ และกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร

V2

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมว่า “ถือเป็นครั้งแรกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการประมวลผลจากระบบปัญญาประดิษฐ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP Business AI) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในการแสวงหาโอกาสทางการค้าได้อย่างเหมาะสม ตามแนวโน้มสถานการณ์การค้าโลก และพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของกระทวงพาณิชย์ ที่เน้นการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการตลาดอย่างชาญฉลาด เป็นกลไกในการนำไปสู่การวางแผนการบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
V3

นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของความร่วมระหว่างกรม และ สวทช. ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ด้วยความคาดหวังในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ Data Analytics ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแสวงหาโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ และถือเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการที่จะได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (DITP Business AI) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นโมเดลในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีจากภาครัฐในการสนับสนุนโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอื่นต่อไป และนอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว งานนี้กรมเองก็ยังมีโอกาสได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาด้วย

V4

หนึ่งในผู้ประกอบการ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนากล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในลักษณะ Workshop วิเคราะห์ข้อมูล Big Data ทำให้มีความรู้สึกว่าข้อมูลที่มีอยู่มากมายทั่วโลก หากมีเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมหรือกลั่นกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของธุรกิจเรา ก็จะสามารถสร้างโอกาสและแนวทางการต่อยอดทางธุรกิจอย่างได้ดียิ่งขึ้น  จึงอยากให้กรมจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป
https://www.youtube.com/watch?v=rIydWI8gHNE

Back To Top