สกสว.จัดเวทีชี้แจงจัดสรรงบประมาณปี65 เร่งเครื่องหนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรมยกระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)จัดการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 08.00น. -15.30น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูมอิมแพค เมืองทองธานีศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวงผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. ระบุว่าเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงกําหนดเวลาขั้นตอน และกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอและการขอรับงบประมาณ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ แผน แนวทางการจัดสรร พร้อมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ให้ตรงกับกรอบการพิจารณา เพื่อนำมาซึ่งการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอว.
Facobook4

Facobook4

Back To Top