ศุภาลัยเสริมทัพนำอาวุธเด็ดแนวคิด Agile สร้างองค์กรยุคใหม่สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้มีการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และได้มองหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของทีมงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิดการทำงานแบบองค์กรยุคใหม่ (Agile) เข้ามาปรับใช้ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าซึ่งระบบการทำงาน Agile Team ของศุภาลัยเป็นรูปแบบ Project Basedเน้นการทำงานแบบมีหลายหน่วยงานในทีมเดียวกัน (Cross Function)การสื่อสารว่องไว ชัดเจน ทั่วถึงมีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจที่รวดเร็ว การพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีผลลัพธ์ของ Agile คือ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานมากขึ้นโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการซึ่งบริษัทฯ ได้นำแนวคิด Agile มาเริ่มใช้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอาทิ โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 และโครงการศุภาลัย ลอฟท์ สาทร – ราชพฤกษ์ด้วยการระดมความคิดการศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องมาพัฒนาด้านการออกแบบ ดีไซน์ ฟังก์ชันการใช้งาน และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในโครงการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ได้นำแนวคิด Agile ไปใช้พัฒนากระบวนการทำงานในด้านอื่นๆ ภายในบริษัทอีกมากมาย และยังมีแผนต่อยอดแนวคิดดังกล่าวในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆต่อไป

s2

นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้างอาคารสูง เปิดเผยว่า แนวคิดการทำงานแบบAgileที่บริษัทฯ นำมาปรับใช้ในองค์กร ถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานก่อสร้างที่มีแผนงานที่ชัดเจนและเน้นการส่งมอบตรงเวลาการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อเกิดการทำงานเป็นทีมเน้นการสื่อสารระหว่างกันลดการทำงานที่มีเงื่อนไขเป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพและระยะเวลารวดเร็วขึ้นให้กับลูกค้าอีกทั้งหน่วยงานก่อสร้างได้มีแผนการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management)โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันพัฒนากระบวนการก่อสร้างของโครงการคอนโดมิเนียมที่ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรอาทิการใช้วัสดุทดแทนของบรรจุภัณฑ์ร่วมมือกับบริษัทเวสท์คอน จำกัดและ SMART BLOCK  โดยบริษัท สมาร์ท คอนกรีต จำกัด(มหาชน)พัฒนาฐานที่วางอิฐมวลเบาจากพาเลทไม้ที่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเป็นพาเลทพลาสติกเพื่อให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าลดมลภาวะขยะภายในโครงการ และลดต้นทุนของโครงการ และการพัฒนาท่อน้ำที่มีความยาวเหมาะสมร่วมมือกับท่อ SCGโดยบริษัทนวพลาสติก อุตสาหกรรมจำกัดและ ท่อไทย พีพี-อาร์โดย บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัดโดยออกแบบและผลิตท่อน้ำที่มีคุณภาพและความยาวเหมาะสมกับโครงการ เช่น ท่อมาตรฐานยาว 4 เมตร ผลิตเป็นท่อยาวขนาด 3 เมตร  6 เมตร  เพื่อลดเศษและลดความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งการบริหารจัดการของเสีย  ที่กล่าวมาทางบริษัทฯ และพันธมิตรธุรกิจได้นำแนวคิดการทำงานแบบ Agile มาร่วมกันพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการของศุภาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน

s3

s4

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นรากฐานอันมั่นคงให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นแนวคิดการทำงานแบบ Agile จึงเป็นกลยุทธ์การทำงานรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

Back To Top