มอบทุนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

thai

นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบเงินจำนวน500,000บาทแก่รศ.นพ.รัฐพลตวงทองรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

Back To Top