พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ประกาศสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่

DJI

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ประกาศสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร พร้อมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงานข่าวแจ้งว่า   คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ออกประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563โดยระบุว่า

ด้วยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานฯ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามดังนี้  1. มีอายุไม่เกิน 65 ปี  2. สามารถทำงานให้แก่สำนักงานฯ ได้เต็มเวลา 3.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง   (ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง) 4. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 5.ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น 6.ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานของ องค์การมหาชนอื่น 7.เป็นผู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีพฤติกรรม ล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ

DJI2

ส่วนคุณสมบัติพึงประสงค์   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมกาข้าราชกาพลเรือน รับรองคุณวุฒิ และอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์  2.มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถสูงในการตัดสินใจสั่งการ และสามารถดำเนินนโยบายที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  3. มีความรู้ ความเข้าใจในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรกฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ ด้านการเกษตร  4.มีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน และสังคม และด้านการพัฒนา ความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีตลอดจนการขยายผลเครือข่าย 5. มีความรู้ความเข้าใจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสำนักงาน 6. มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี 7.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร ระดับที่สองขององค์กร ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.wisdomking.or.th และต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกตามแบบและเอกสารประกอบ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อยู่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอุรวี พักตร์วิภา หมายเลข 093-565-9691 และนางสาว  สุภารัตน์ ปานผดุง หมายเลข 089-096-3954

สำหรับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พร้อมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งต่อสู่ประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะการเกษตรคือรากฐานของชีวิต ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อโลก อีกทั้งทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการนำเสนอเพื่อให้การชมพิพิธภัณฑ์น่าสนใจและสนุกยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้เห็นการประยุกต์ใช้การเกษตรกับเทคโนโลยีในพิพิธภัณฑ์นี้ด้วย

Back To Top