ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ส่งมอบงานในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่ง

KOR1

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรม “ส่งงาน – สานต่อ ธ.ก.ส. ยั่งยืน” ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ของ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 – 8 ตุลาคม 2563 รวมเวลา 3 ปี 5 เดือน    ได้ขับเคลื่อนงานธนาคารให้เป็นไปตามพันธกิจการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ทำให้ธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งในระหว่างนี้ นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ จะทำหน้าที่รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

Back To Top