ชูมหกรรมนครศรีฯดีจังฮู้ “Forum Youth for Change เยาวชนเปลี่ยนได้”

เครือข่ายเยาวชนนครศรีฯดีจังฮู้ ร่วมกับ สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “มหกรรมสร้างสรรค์นครศรีฯดีจังฮู้Forum Youth for change เยาวชนเปลี่ยนได้ (พลิกเสี่ยงเปลี่ยนเป็นบวก-พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์-สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาถิ่น สู่การสร้างสรรค์นครศรีฯดีจังฮู้) ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ  การแสดงสื่อสร้างสรรค์โดยกลุ่มเยาวชน เพลงบอก มโนราห์ ,เปิด15 ลานเรียนรู้ สนุก สร้างสรรค์ ได้ลงมือทำ นอกจากนั้นภายในงานยังได้มีการเสวนาในหัวข้อ “Forum Youth for change : คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ ใส่ใจเมืองคอน” ที่ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายองอาจ พรหมมงคล นายกสมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน  กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมส่งเสียงเยาวชน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 และกว่า10 ปีที่ทำงานด้านเด็กเยาวชน พบว่า กระแสข่าวด้านเด็ก จ.นครฯในภาพลบลดลงอย่างมาก ขณะเดียวกันข่าวสารที่สร้างสรรค์มีเพิ่มมากขึ้น และนั่นคือการเปลี่ยนแปลงสำหรับ พื้นที่เด็กเยาวชนจ.นครฯ ที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สำรวจความคิดเห็นเยาวชนไทยทั่วประเทศ […] –

Back To Top