“ชลิต อินดัสทรีฯ” จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยบุคลากร ทั้งให้ความรู้ด้านการดับเพลิง – CPR … พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

5

อัคคีภัย” นับเป็นภัยร้ายแรงที่สร้างความเสียหายไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุนแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ดังนั้น “การซ้อมหนีไฟ” หรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด พนักงานภายในบริษัทฯจำเป็นต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้วันไหน?  แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้นเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR อีกด้วย…6

ดังนั้น นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP” ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน – บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน ระงับเหตุอัคคีภัย ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย นายประเสริฐ  ชูไสว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ชำนาญงาน)เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ วิทยากรและครูฝึก… มากด้วยประสบการณ์จากหน่วยอบรมมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

1

2

ทั้งนี้ ได้มีการจำลองเหตุอัคคีภัยในอาคาร การควบคุมและระงับเหตุเบื้องต้นตลอดจนฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและช่วยเหลือพนักงาน – บุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ และจัดฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ณ บริษัท ชลิต อินดัสทรี บางแค กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้

8

9

นายชวิศ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา บ.ชลิตฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งด้าน CPR และการดับเพลิง การอพยพหนีไฟในบริษัทฯอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงาน – บุคลากรเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้มีความระมัดระวังและสามารถป้องกันตัวในเบื้องต้น ทั้งในที่พักอาศัยของตัวเอง ในสถานประกอบการ” ด้วย

11

10

 

 

Back To Top