คลินิกโรคจากการทำงาน ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคฟรี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ลูกจ้างตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจถึงสุขภาพ รวมทั้งมีการดูแลและป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญกับนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ในสถานประกอบการ ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ คือให้การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่ สถานประกอบการ ไปถึงการสนับสนุน ดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทน และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ได้จัดโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 117 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการศูนย์โรคจากการทำงานของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 1 แห่ง โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 110 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บริการครอบคลุมลูกจ้าง จำนวน 11.7 ล้านคน และสถานประกอบการ 433,425 แห่ง

อย่างไรก็ดีในกรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานสามารถเข้าบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยขอให้นายจ้างยื่นแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดที่ประจำทำงาน เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน หรือติดต่อคลินิกฯ โดยตรงในกรณีของผู้ประกันตน ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และมีคลินิกโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง ทั้งนี้ให้ติดต่อที่คลินิกประกันสังคมเพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้น หากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งลูกจ้างไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงาน กรณีลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน และยื่นแบบ ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง แต่หากผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วย จากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยเนื่องจากกองทุนเงินทดแทน ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้ว ลูกจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

Back To Top